فرآیند اجرایی برنامه:

تعهدات مجریان طرح:

1. ارائه مشاوره در شناسایی مورد بیماری (پروتکل)؛
2. ارائه فرم‌های ثبت اطلاعات و اطلاع‌رسانی به موقع به مراکز همکار در خصوص بازبینی‌های انجام شده بر روی فرم‌ها؛
3. ارائه مشاوره و آموزش لازم برای تکمیل فرم‌های ثبت اطلاعات؛
4. ارائه دسترسی‌های لازم برای ثبت اطلاعات به صورت الکترونیک در سامانه اختصاصی ثبت ملی ام اس و آموزش اولیه؛
5. ارائه مشاوره در خصوص نظارت مؤثر بر فرآیند ثبت و داده‌های آن در مراکز همکار؛
6. فراهم کردن پشتیبانی فنی برای تعامل کاربران با سامانه الکترونیک ثبت؛
7. انجام کنترل‌های کیفی بر روی داده‌های ثبت شده توسط ادمین ها و رجیسترارها و اصلاح داده‌ها؛
8. فراهم آوردن زمینه استفاده از داده‌ها برای طرف دوم طبق شرایطی که به مورد تأیید هر دو طرف قرار خواهد گرفت؛

اجرای برنامه:

1. تعیین نیروی انسانی
2. شناسایی بیماران
3. تکمیل پرسشنامه ثبت
4. ورود اطلاعات پرسشنامه های ثبت در سامانه {بخش دموگرافیک – بخش سابقه بیماری – بخش تشخیص – بخش پیشرفت بیماری – بخش درمان – بخش ویزیت}
5. تبدیل اطلاعات به داده الکترونیکی
6. ذخیره داده ها در سرور اصلی