نمودار ساختار سازمانی:

دانشگاه های علوم پزشکی همکار در ثبت ام اس:

کمیته راهبردی ثبت ام اس:

اعضای کمیته راهبردی ثبت ام اس

کمیته علمی ثبت ام اس:

کمیته علمی برنامه ثبت ام اس

کمیته مالی ثبت ام اس:

کمیته پشتیبانی ثبت ام اس:

کمیته اجرایی ثبت ام اس:

کمیته اجرایی ثبت ام اس